Modelspoorwijzer.net

Wegen

Ga naar: navigatie, zoeken


Soorten Wegen

Over de verschillende type wegen is in Nederland afspraken gemaakt over de indelin van de wegen. De volgende hoofdcategorieen wegen kunnen worden onderscheiden:

Stroomwegen

Stroomwegen zijn wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Bij deze categorie kan men 2 type stroomwegen onderscheiden:

  • Autosnelwegen
  • Regionale stroomwegen

Autosnelwegen

Op deze wegen geldt een maximum snelheid van 120 km/h. Daarbij zijn er autosnelwegen of gedeeltes van autosnelwegen waar de maximum snelheid is aangepast bijvoorbeeld naar 100 of 80 km/h.

Een autosnelweg is opgebouwd uit 2 of meerdere rijbanen (1 rijbaan voor elke richting) die gescheiden zijn door een fysieke rijbaanscheiding. Per rijbaan zijn er 1 of meerdere rijstroken. In principe kennen de autosnelwegen alleen ongelijkvloerse kruisingen (bijvoorbeeld knooppunten)


Afbeelding: Matthijs van Heijningen

Legenda:
RB = rijbaan
RS = rijstrook
MB = middenberm
VS = vluchtstrook


Regionale stroomwegen

Regionale stroomwegen is de nieuwe benaming voor de autowegen. Op deze weg geldt een maximum snelheid van 100 km/h. De regionale stroomwegen zijn ook opgebouwd uit 2 rijbanen (1 rijbaan voor elke richting) maar deze wegen zijn niet altijd gescheiden door een fysieke rijbaanscheiding. Per rijbaan zijn er 1 of meerdere rijstroken. Regionale stroomwegen kennen zowel gelijk- als ongelijkvloerse kruisingen

Gebiedsontsluitingswegen

Deze wegen kenmerken zich door scheiding van snel- en langzaamverkeer en gelijk vloerse kruisingen. De scheiding van het langzame verkeer (fietsers en landbouwverkeer) gebeurt door een parallelle fietspaden of een aparte smallere weg voor het langzame verkeer. Op deze wegen geldt een maximum snelheid van 80km/h buiten de bebouwde kom en een maximum snelheid van 50 of 70 km/h binnen de bebouwde kom.

Dwarsprofiel Gebiedsontsluitingsweg

Afbeelding: Matthijs van Heijningen

Legenda:
VP = voetpad
FP = fietspad
OG = openbaar groen
RW = rijweg
var.= variabel in lengte

Erftoegangswegen

Erftoegangswegen zijn wegen bestemd voor het toegankelijk maken van woonwijken en bedrijfs- en industrieterreinen. Deze wegen hebben geen rijbaanscheiding en daarbij rijdt snel- en langzaam verkeer gemengd. Op erftoegangswagen geldt een maximum snelheid van 60 km/h buiten de bebouwde kom en een maximum van 30 of 50 km/h binnen de bebouwde kom.


Afbeelding: Matthijs van Heijningen

Soorten Verhardingen

Elementenverharding

Bestratingen zijn wegoppervlakken die opgebouwd zijn uit kleine hanteerbare elementen. Bestratingconstructies kunnen verdeeld worden in wegdekken van natuursteenkeien, gebakken steen of betonsteen en tegelbestratingen. In het algemeen zijn bestratingconstructies niet geschikt voor snelrijdend verkeer.


Om een wegdek van elementen stevigheid te geven, legt met de elementen in een bepaald verband (Halfsteensverband, Elleboogverband, Keperverband of Blokverband). Hier onder worden de veel gebruikte verbanden weergegeven:

V.l.n.r.: Halfsteensverband, Elleboogverband, Keperverband, Blokverband

Asfalt